» نکات طراحی مبحث 9 سازه های بتنی » آرماتور گذاری تیرهای قاب های خمشی بتنی با شکل پذیری متوسط و زیاد

آرماتور گذاری تیرهای قاب های خمشی بتنی با شکل پذیری متوسط و زیاد

. در تیرهای قاب های خمشی بتنی با شکل پذیری متوسط و زیاد، طبق بندهای ۹-۲۰-۳-۱-۲-۲ و ۹-۲۰-۴-۱-۲-۲ باید در بر ستون مقاومت لنگر خمشی مثبت حداقل به میزان نصف مقاومت لنگر خمشی منفی تامین شود. به این منظور لازم است در بر ستونها مقدار آرماتور تحتانی (آرماتور فشاری) کمتر از نصف آرماتور فوقانی (آرماتور […]

آرماتور گذاری تیرهای قاب های خمشی بتنی با شکل پذیری متوسط و زیاد

. در تیرهای قاب های خمشی بتنی با شکل پذیری متوسط و زیاد، طبق بندهای ۹-۲۰-۳-۱-۲-۲ و ۹-۲۰-۴-۱-۲-۲ باید در بر ستون مقاومت لنگر خمشی مثبت حداقل به میزان نصف مقاومت لنگر خمشی منفی تامین شود. به این منظور لازم است در بر ستونها مقدار آرماتور تحتانی (آرماتور فشاری) کمتر از نصف آرماتور فوقانی (آرماتور کششی) نباشد.

 1. در تیرهای قاب های خمشی بتنی با شکل پذیری متوسط و زیاد، طبق بندهای ۹-۲۰-۳-۱-۲-۲ و ۹-۲۰-۴-۱-۲-۳ باید حداقل یک چهارم آرماتور موجود در مقاطع بر تکیه گاه ها، (هر انتها که آرماتور بیشتری دارد) در سراسر طول تیر ادامه داشته باشند.
 2. در مقاطع تیرها، حداقل فواصل آزاد بین میلگردها طبق بخش ۹-۱۱-۱۱ مبحث نهم رعایت گردد. رابطه تقریبی زیر به عنوان راهنما پیشنهاد می شود:
  n=Integer[ (b-65) / (2db+35) ]
  b : عرض تیر بر حسب میلیمتر
  db : قطر میلگرد طولی بر حسب میلیمتر
  n : حداکثر تعداد میلگرد با احتساب میلگردهای سراسری و تقویتی
  رابطه فوق درحالت وصله شدن کلیه میلگردها به دست آمده است. در صورتی که طول تیر به نحوی باشد که احتیاج به وصله نداشته باشد، حداکثر تعداد میلگردها قابل افزایش خواهد بود. به هر حال، در مواردی که تعداد میلگرد مورد نیاز بیشتر از حداکثر تعداد مجاز میلگرد باشد، باید آرماتورها در دو یا چند سفره چیده شوند.در این حالت حداقل فاصله لازم بین سفره های متوالی، طبق بند ۹-۱۱-۱۱-۱-۳ باید برابر حداکثر دو مقدار ۲۵ میلیمتر و بزرگترین قطر میلگرد طولی باشد. در فایل کامپیوتری سازه نیز باید مقدار پوشش بتنی تیرها متناسب با تعداد سفره های میلگرد افزایش یابد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.


دسته بندی : نکات طراحی مبحث 9 سازه های بتنی
مطالب مرتبط

دیدگاه بسته شده است.