با توجه به نوپا بودن و اجرای سقفهای پیش تنیده  توسط افراد یا شرکتهای غیر متخصص  این امر  مشکلاتی را در زمینه اجرای اسکلت و روند تکمیلی پروژه بوجود آورده است .

قدمهای اساسی اولیه  برای شروع عملیات ترمیم سقفهای پیش تنیده میبایست کنترل طراحی دال بتنی با نرم افزارهای استاندارد پیش تنیدگی و همچنین با شناخت مصالح  یا مواردی که باعث خرابی شده اند صورت پذیرد، .

چند گروه عمده خرابی یعنی طراحی اشتباه دال بتن پیش تنیده و خرابی ناشی از مراحل اجرای سقف پیش تنیده شامل نصب و کشش کابلها و خرابی ناشی از استفاده مصالح پیش تنیدگی غیر استاندارد و یا استفاده از مصالح بتنی غیر استاندارد  از علل ایجاد مشکلات در سازه بتنی پیش تنیده میباشد که  میبایست  قبل از هر اقدامی توسط کارشناسان بررسی و شناسایی شده سپس اقدامات اجرایی آغاز گردد .

این شرکت با تجربه و توان مهندسی متخصصین خود در قدم اول به شناسایی و تحلیل موارد  مشکل ساز پرداخته و سپس با تجهیزات و پرسنل فنی اقدام به تعمیر و بازسازی  سقفهای پیش تنیده مینماید .