تهیه مدارک فنی و نقشه های shop drowing  جهت اجرای درست ، از مواردی است که در پرو‍‍ژه از اهمیت بالا یی برخوردار میباشد و به علت وقت گیر بودن و نیاز به دقت فراوان ، نیازمند تیمهای کاری  و صرف زمان میباشد که  در مواردی  کارفرمایان با توجه به  نداشتن تخصص مورد نیاز ویا کمبود فضا جهت ایجاد بخش فنی و یا محدودیت چارت سازمانی خود و جهت بهتر انجام شدن این امر نسبت به برون سپاری این فعالیت اقدام مینمایند .

 یکی از تخصصهایی که مهندسین  این شرکت طی سالیان گذشته نسبت به انجام آن اهتمام ورزیده اند  تهیه نقشه های پیش تنیدگی shop drowing ، Asbuilt ،  جداول و نقشه های  مقدار افزایش طول کابلها بعد از کشش (Elongation )، نقشه تداخل تاندونها یا زیر و رو ((UP & DOWN ،تهیه فرمهای کنترلی پیش تنیدگی ، تهیه جداول پروفیل ، تهیه متره مصالح پیش تنیدگی تهیه نمودارهای  هزینه پروژه ومقدار بهینه بکارگیری نیروی انسانی میباشد و در این راستا سعی در پاسخگویی هرچه بهتر به نیازهای کارفرمایان محترم را دارد .