مشخصات دوغاب تزریقی

– بر اساس نتایج آزمایشها بر روی دوغاب تازه و سخت شده پیش از شروع عملیت تزریق

– بر اساس تجارب قبلی مدون با مصالح و تجهیزات مشابه و تحت شرایط کارگاهی یکسان

دوغابی که بر اساس ضوابط این بند ساخته میشود معمولا دارای مقاومت فشاری ۷ روزه روی استاندارد ۵۰ میلیمتر حداقل ۱۷۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و ۲۸ روزه حداقل ۲۸۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع میباشد .

معمولا” در طرح اختلاط دوغاب ، کارایی و قابلیت انتقال آن بیشتر از مقاومت مورد توجه قرار میگیرد .

مقدار آب مصرفی در دوغاب

-مقدار آب مصرفی برای پمپ کردن دوغاب باید کافی باشد ، مام نسبت وزنی آب به سیمان نباید از ۰.۴۵ درصد فراتر رود . ACI-18.18.3.3

– در مواردی که قابیلیت روانی دوغاب به علت تاخیر در مصرف آن کاهش می یابد نباید از آب استفاده شود.  ACI-18.18.3.4

دستگاه تزریق دوغاب

– دوغاب باید در دستگاهی که قابلیت مخلوط کردن مداوم مکانیکی را داشته باشند مخلوط شود تا محلوط یکنواختی از مصالح تشکیل گردد که قابلیت عبور از سرندها را داشته باشد و به صورتی پمپ شود که داخل غلافها را بطور کامل پر نماید ACI-18.18.4.1