طراحی سازه های پیش تنیده یا سقف بتنی پیش تنیده با توجه به نوین بودن این سیستم در ایران و استفاده از نیاز به نرم افزارهای تخصصی  میباشد .

در نظر گرفتن ضرائب استاندارد در طراحی و آنالیز سازه و سقف و انتخاب بهترین مقاطع برای کاهش هزینه ساخت ، نیازمند تجربه فراوان در انجام  این امور میباشد که تجربه مهندسین این شرکت در طراحی این نوع سازه این امر را میسر ساخته است .