فروش مصالح نیلینگ خاک

نیلینگ خاک جهت افزایش پایداری خاک در زمان اجرای اسکلت سازه صورت میگیرد لذا این شرکت در جهت تهیه و فروش این مصالح با قیمت مناسب  اقدام نموده است .

فروش مصالح نیلینگ خاک شامل :

پلیت ۵ سوراخه نیلینگ در ابعاد مختلف

پلیت ۷ سوراخه نیلینگ در ابعاد مختلف

پلیت ۱۲ سوراخه نیلینگ در ابعاد مختلف

گوه های پلیت (wage) نیلینگ با سایز های نیم اینچ و شش دهم اینچ

استرند نیلینگ