موسسه تحقیقاتی piranchr نتیجه جالبی از تحقیقات خود را طی ۴۵۰زلزله در سراسر دنیا منتشر کردند.

فواید زلزله در قوانین طبیعی و اثرات مفید آن

۱⃣در الاسکا زلزله سال ۱۹۶۹
سبب شد مسیر رودخانه به معدن طلایی زیر زمینی هدایت و طلای شستشو شده با رودخانه در سطح زمین جاری شود که از ان سال الاسکا مرکز کشف طلا در دنیا گشت.

۲⃣زلزله سال ۱۹۹۲چین
به علت این زلزله شیب زمین بسمت دشت خشک تینهان گشت و سیلاب رودخانه خاک غنی شستشو شده کوهها را در دشتی وسیع ته نشین کرد که در حال حاضر جزو زمینهای بسیار حاصلخیز دنیاست.

۳⃣زلزله سال ۱۹۹۵چاد
این زلزله سبب شد هجوم ۳۸میلیون ملخ در صحرای افریقا وتخریب هکتارها زمین کشاورزی در شمال افریقا با این زلزله ملخ ها با امواج فراصوتی زمینگیر و قادر به عدم‌پرواز و به سبب گشنگی هم‌خواری کرده و کلا از بین رفتند.

۴⃣زلزله سال ۱۸۳۴شیلی
این زلزله سبب شد صخره های ساحلی ۱۳متر نشست کنند و‌این باعث هجوم میلیونها ماهی برای تخم گذاری و صید هزاران تن ماهی گشت..خلیج فنتاگواس.

۵⃣زلزله سال ۱۸۹۳کلمبیا
این زلزله سبب شد که رودخانه اروادگیا تغییر مسیر داده و با نفوذ به منطقه مادکیا ۱۳معدن را شناسایی کنند.

۶⃣ایران
زلزله رودبار سال ۱۳۶۹ و  سال ۱۳۸۲ بم سبب شد ۳۴۰معدن با ارزش زیر زمینی در ایران توسط ماهواره ها ردیابی و ۸حوزه بزرگ نفتی و۱۲حوزه وسیع گازی نیز بر اثر حابجایی سطوح زیرین زمین قابل بهره برداری شود
این‌ موسسه معتقد است با این دو زلزله منابع اب زیر زمینی بسمت سطح و با شیب ملایم بسمت کویر مرکزی حرکت کند یعنی افزایش منبعی در خشک ترین منطقه ایران .

زلزله ترکیه