» مزایای پیش تنیدگی » امکان ستون گذاری نامنظم

امکان ستون گذاری نامنظم

ستون گذاری نامنظم چرا ؟ تعدادی از ساختمانهای تجاری ، مسکونی در قسمتهای از بافت شهری قرار گرفته اند که ابعاد زمین با یکدیگر برابر نبوده و به اصطلاح زمین قناص میباشد . در چنین زمینهایی عموما” ، اعضای سازه ای میبایست در محلهایی قرار بگیرند که باعث بی نظمی در چیدمان ستونها و خارج […]

امکان ستون گذاری نامنظم

ستون گذاری نامنظم چرا ؟

تعدادی از ساختمانهای تجاری ، مسکونی در قسمتهای از بافت شهری قرار گرفته اند که ابعاد زمین با یکدیگر برابر نبوده و به اصطلاح زمین قناص میباشد .

در چنین زمینهایی عموما” ، اعضای سازه ای میبایست در محلهایی قرار بگیرند که باعث بی نظمی در چیدمان ستونها و خارج شدن این اعضا از هم راستایی به یکدیگر خواهد شد .

همچنین محدودیتهای استفاده از مصالحی همانند تیرچه بلوک در شکلهای نامنظم معماری و تاکید بر وجود تیر در اینگونه سازه ها باعث میگردد که طراحان معمار و سازه همواره با محدودیت طراحی و استفاده از المانهای مشخصی در سازه های بتنی معمولی  .روبرو شوند و ستونگذاری معمولا از جهت نداشتن  مشکلات اجرایی از آکس بندی منظم پیروی میکند.

اجرای سقفهای دال پیش تنیده (پیش تنیدگی سقف ) به مهندسین این امکان را خواهد داد که برای اجرای سقف با ستونهای غیر هم راستا با مشکلی که در سقفهای تیرچه بلوک داریم مواجه نشوند .


برچسب ها : , , , , ,
دسته بندی : مزایای پیش تنیدگی

دیدگاه بسته شده است.