» دانستنیهای ساختمانی » برج الفیصلیه ریاض- عربستان

برج الفیصلیه ریاض- عربستان

مشخصات و روشهای اجرا در این پروژه به شرح زیر میباشد : ساختمان برج ۴۰ طبقه • فونداسیون گسترده به ضخامت ۳ تا ۴ متر در سطح ۱۶۰۰ مترمربع و حجم بتن  ۶۰۰۰ مترمکعب • قاعده پایین برج به ابعاد ۴۵ متر که در ارتفاع ۲۶۲ متر به صفر می رسد   • بتن ریزی […]

برج الفیصلیه ریاض- عربستان

مشخصات و روشهای اجرا در این پروژه به شرح زیر میباشد :

ساختمان برج ۴۰ طبقه
• فونداسیون گسترده به ضخامت ۳ تا ۴ متر در سطح ۱۶۰۰ مترمربع و حجم بتن  ۶۰۰۰ مترمکعب
• قاعده پایین برج به ابعاد ۴۵ متر که در ارتفاع ۲۶۲ متر به صفر می رسد

 

• بتن ریزی در شهریور ۱۹۹۷ و دمای حرارت ۳۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد انجام گردید
• درجه حرارت بتن تازه حمل شده به کارگاه در طول روز حدود ۳۱ درجه و شب ۲۷
درجه سانتیگراد بوده است
• طرح اختلاط براساس محدودیت اختلاف دما بین سطح و بستر زمین بقرار ۳۰ درجه
سانتی گراد انجام گریده است
• بتن ریزی فنداسیون با نرخ بالا و بصورت یکپارچه و پیوسته صورت گرفته
• به جهت حداقل رساندن درجه حرارت بتن سازه ، مقرر شد سیمان ها در حدود ۳۰ روز
ذخیره شود
• بتن ریزی در ضخامت های یک متری انجام تا از محو شدن گرما اطمینان به عمل آید

• از افزودنی های کندگیر کننده برای ایجاد ۲ ساعت تاخیر استفاده شد
• ابتدا قسمتی از فنداسیون به ضخامت ۲ متر با حجم ۱۱۰۰ مترمکعب عملیات
اجرائی در روز صورت گرفت تا عملیات هسته مرکزی در ساعات خنک شب صورت
پذیرد
• کل بتن ریزی در ۱۶ ساعت و نرخ بتن ریزی ۳۷۵ مترمکعب در ساعت بوده است
• عمل آوری با فوم به ضخامت ۵ سانتی متر و ایزوله سازی سطحی با پلی اتیلن
• منافذی جهت جریان و خروج گرما به بیرون تعبیه شده بود.
• شش سری ترموکویل در فنداسیون جاگذاری و ماکزیم دمای ۸۰ درجه ثبت
گردید
• از روز دوم تا روز پانزدهم دمای بتن وسط پی برابر ۷۰ درجه سانتیگراد بوده است.
• اختلاف درجه حرارتی ۲۱ درجه سانتیگراد سطح رویه و بستر مرکزی بدست آمده
که به خودی خود کمتر از مقدار هدف مورد نظر ۳۰ درجه سانتیگراد بوده است.


برچسب ها :
دسته بندی : دانستنیهای ساختمانی

دیدگاه بسته شده است.