» مزایای پیش تنیدگی » بهره گیری از حداکثر ظرفیت مکانیکی مصالح و کاهش ضخامتها

بهره گیری از حداکثر ظرفیت مکانیکی مصالح و کاهش ضخامتها

با توجه به اینکه کل مقطع بتنی توسط استرند پیش تنیدگی تحت فشار بوده و بتن از ابتدا و انتهای دال تحت فشار قرار میگیرد ، همچنین مقاومت نهایی کابلهای مورد استفاده .چندین برابر مقاومت نهایی ارماتور میباشد ف لذا امکان طراحی دهانه با ضخامت کمتر نسبت به دالهای بتن آرمه معمولی و یا سایر سیستمهای ساخت […]

بهره گیری از حداکثر ظرفیت مکانیکی مصالح و کاهش ضخامتها


با توجه به اینکه کل مقطع بتنی توسط استرند پیش تنیدگی تحت فشار بوده و بتن از ابتدا و انتهای دال تحت فشار قرار میگیرد ، همچنین مقاومت نهایی کابلهای مورد استفاده 
.چندین برابر مقاومت نهایی ارماتور میباشد ف لذا امکان طراحی دهانه با ضخامت کمتر نسبت به دالهای بتن آرمه معمولی و یا سایر سیستمهای ساخت از قبیل تیرچه بلوک یا سازه فلزی رایج فراهم میگردد . کاهش
ضخامت دال در هر طبقه نیز در کاهش ارتفاع کل ساختمان موثر خواهد بود . 


برچسب ها : , , ,
دسته بندی : مزایای پیش تنیدگی

دیدگاه بسته شده است.