» نکات مبحث 7 » ضوابط شمع در فونداسیون

ضوابط شمع در فونداسیون

در تحلیل میزان بار انتقال یافته به شمعها باید مشخصات هندسی و مکانیکی کلاهک سر شمع، موقعیت و طول شمعها، نحوه اتصال سر شمع، سختی شمعها و مشخصات بارهای وارده مورد توجه قرار گیرد. در این مقررات انواع گروه شمع از نظر تحلیل و طراحی مورد توجه است. ۱-۶-۶-۷ ظرفیت باربری گروه شمع ۱-۱-۶-۶-۷ از […]

ضوابط شمع در فونداسیون

در تحلیل میزان بار انتقال یافته به شمعها باید مشخصات هندسی و مکانیکی کلاهک سر شمع،
موقعیت و طول شمعها، نحوه اتصال سر شمع، سختی شمعها و مشخصات بارهای وارده مورد توجه قرار گیرد. در این مقررات انواع گروه شمع از نظر تحلیل و طراحی مورد توجه است.

۱-۶-۶-۷ ظرفیت باربری گروه شمع ۱-۱-۶-۶-۷
از آنجا که ظرفیت باربری هر شمع در گروه با ظرفیت باربری شمع تکی فرق دارد، باید ضریب موسوم به اثر گروهی یا بازدهی گروه در محاسبه ظرفیت باربری گروه شمع در نظر گرفته شود. ۲-۱-۶-۶-۷ ضریب بازدهی گروه شمع بستگی به فاصله و قطر شمعها، نوع خاک و روش اجرای شمع دارد. ضریب بازدهی گروه شمع در هر پروژه باید با توجه به شرایط آن پروژه و براساس استفاده از دادهها و روابط تجربی مشابه تعیین گردد.

نشست گروه شمع با توجه به نکات زیر تعیین گردد.
۱-۲-۶-۶-۷ تخمین اولیه نشست گروه شمع را میتوان با فرض پی گسترده معادل تخمین زد. عمق پی گسترده معادل باید با توجه به نسبت باربری نوک و جدار شمع تعیین گردد. ۲-۲-۶-۶-۷ محاسبه نهایی نشست گروه شمع با مدلسازی خاک با فنر )مدل وینکلر( قابل قبول نیست، زیرا این روش برای محاسبه نشست دقت ندارد. باید تحلیل گروه شمع با لحاظ نمودن اندرکنشهای مختلف بین شمع، خاک و سرشمع انجام گیرد.

پیش تنیده-فروش مصالح پیش تنیده


برچسب ها : , , , ,
دسته بندی : نکات مبحث 7
مطالب مرتبط

دیدگاه بسته شده است.