» مطالب خواندنی » واژه‌های مورد استفاده در شهرداری‌ها

واژه‌های مورد استفاده در شهرداری‌ها

قطعه‌مالکیت قطعه‌زمین‌دارای‌حدود مشخص و سند مالکیت رسمی. تفکیک تقسیم یک قطعه مالکیت به چند قطعه مالکیت جهت استفاده واحد یا مختلف (عکس عمل تجمیع).   تجمیع ادغام چند قطعه مالکیت جهت استفاده واحد یا مختلف (عکس عمل تفکیک)   مساحت قطعه مالکیت یا مساحت زمین  مساحت محاسبه شده از ابعاد مندرج در سند مالکیت رسمی. […]

واژه‌های مورد استفاده در شهرداری‌ها

قطعه‌مالکیت

قطعه‌زمین‌دارای‌حدود مشخص و سند مالکیت رسمی.

تفکیک

تقسیم یک قطعه مالکیت به چند قطعه مالکیت جهت استفاده واحد یا مختلف (عکس عمل تجمیع).

 

تجمیع

ادغام چند قطعه مالکیت جهت استفاده واحد یا مختلف (عکس عمل تفکیک)

 

مساحت قطعه مالکیت یا مساحت زمین 

مساحت محاسبه شده از ابعاد مندرج در سند مالکیت رسمی.

 

سطح‌ساختمانی‌ یا زیربنا

سطح ‌ساخته‌ شده‌ در مجموعه‌ طبقات‌ ساختمان.

ارتفاع ساختمان یا بنا

فاصله مرتفع ترین نقطه بام و در صورت وجود سقف شیبدار مرتفع ترین خط الراس بام از سطح گذر اصلی.

 

سطح‌معبر

متوسط‌ ارتفاع ‌بالاترین و پائین‌ترین نقطه گذرها، گذرهای مشرف به قطعه مالکیت.

 

پیلوت

قسمتی از ساختمان هم سطح گذر که به صورت فضائی شامل ستونها و بدون دیوارهای جداکننده بوده و فاصله زیر سقف آن از گذر ۲.۲۰ الی ۲.۵۰ متر باشد.

 

زیرزمین

قسمتی از ساختمان که ارتفاع روی سقف آن از سطح گذر در قسمت ‌مربوطه‌ حداکثر ۱.۲ متر باشد ویا محوطه پیلوت.

طبقه همکف

قسمتی از ساختمان که فاصله کف آن از سطح گذر حداکثر ۱.۲ متر و یا ارتفاع سقف آن از گذر بیش از ۱.۲ متر باشد و همچنین طبقه روی پیلوت.

طبقات‌فوقانی

کلیه‌ طبقات ‌ساختمان‌ که‌روی‌ طبقه ‌همکف ساخت شود.

 

برقطعه مالکیت یا بر زمین

قسمت یا قسمتهائی از حدود یک مالکیت که مجاور گذر قرار داشته باشد.

 

فضای آزاد (حیاط)

سطحی از قطعه مالکیت که در آن هیچگونه ساختمانی احداث نشده و فقط برای درختکاری، گلکاری استخر، حوض ، آب نما ایوان غیرمسقف و سایر استفاده های محوطه سازی تخصیص داده شده باشد .

پارکینگ

محل نگهداری صرفاّ وسائل نقلیه به غیر از محوطه ادارات، محلهای کار و غیره که هر آن قابل دسترسی باشد.

ایوانببینید چگونه کار می کند

سطح سرپوشیده در طبقه همکف که بین ساختمان و فضای آزاد قرار گیرد.

 

بالکن

سطح‌ سرپوشیده ‌در طبقات بنا که حداقل یک‌طرف آن باز شد.

 

تراس یا مهتابی

سطح ساختمان غیر مسقف به غیر از بام.

پیش‌آمدگی‌ یا کنسول

هرگونه ‌بیرون ‌آمدگی ‌ساختمان‌ در طبقات‌ فوقانی.

 

درخت

در ضوابط طرح تفصیلی اصفهان درخت به گیاهانی اتلاق می شود که حداقل ارتفاع آن دو متر و محیط آن ۵۰ سانتی متر باشد.

باغ

قطعه مالکیتی یا زمینی که به ازاء هر ۵ متر مربع آن حداقل یک درخت وجود داشته باشد.

 

سطح مشرف

سطوحی از ساختمان که در حریم اشراف ساختمان دیگری قرار گیرند.

 

پیش تنیده

مصالح پیش تنیده


برچسب ها : , , ,
دسته بندی : مطالب خواندنی , دانستنیهای ساختمانی

دیدگاه بسته شده است.