طراحی سازه های پیش تنیده یا سقف بتنی پیش تنیده با توجه به نوین بودن این سیستم در ایران و استفاده از نیاز به نرم افزارهای تخصصی  میباشد .