وصله غلاف پیش تنیده

وصله غلاف پیش تنیدگی

وصله غلاف پیش تنیدگی   برای اتصال غلاف های گالوانیزه در طولهای مختلف به یکدیگر به کار میرود  .

موارد مصرف :

1- دالهای بتن پیش تنیده با سیتم باندد (چسبیده)

2- تیرهای پیش تنیده با سیتم باندد (چسبیده)