وصله غلاف پیش تنیده

وصله غلاف پیش تنیدگی

وصله غلاف پیش تنیدگی   برای اتصال غلاف های گالوانیزه در طولهای مختلف به یکدیگر به کار میرود  .

موارد مصرف :

۱- دالهای بتن پیش تنیده با سیتم باندد (چسبیده)

۲- تیرهای پیش تنیده با سیتم باندد (چسبیده)